27 Lip

“SIERPECKA 10” – Husqvarna MTB Race

REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO

“SIERPECKA 10” – Husqvarna MTB Race – 27.08.2016

I. Cel zawodów:

 • popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,

 • propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,

 • promowanie miasta Sierpca i jego okolic jako atrakcji turystycznej.

II. Nazwa imprezy

Wyścig rowerowy „SIERPECKA 10″ – Husqvarna MTB Race.

III. Organizator imprezy – BURMISTRZ MIASTA SIERPC.

IV. Współorganizatorzy imprezy:

• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIERPCU,

• KLUB ROWEROWY “DYNAMO” SIERPC.

V. Termin imprezy i miejsce:

 • 27.08.2016r. godz. 9.00,

 • start /meta: Boisko na osiedlu Witosa/Paderewskiego,

 • parking i biuro zawodów: Boisko na osiedlu Witosa/Paderewskiego,

 • przewidywana ilość zawodników – 50 osób.

VI. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem wyścigu rowerowego „SIERPECKA 10 MTB” będzie osoba, która:

 1. dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów,

 2. wypełniając kartę zgłoszeniową w formie pisemnej uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

„Zapoznałem się z regulaminem „SIERPECKIEJ 10 MTB” , akceptuję jego treść i postanowienia oraz startuję na własną odpowiedzialność. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Przyjmuję do wiadomości, że wyścig odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu i że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach”.

 1. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16 – 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych: załącznik nr 1.

 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność – przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym !!! oraz w pełni sprawnym rowerem w rozumieniu prawa o ruchu drogowym.

VII. Program zawodów:

– godz. 8.00 – 8.50 zapisy i wydawanie pakietów w biurze zawodów,

– godz. 8.55 – ustawienie zawodników na starcie,

– godz. 9.00 – start wyścigu,

– godz. 9.45 – uroczysta dekoracja.

VIII. Dystans – 10 km – trasa okrężna (dwie pętle), nawierzchnia szutrowa i asfaltowa.

IX. Limit czasowy – 9.35 – zamknięcie trasy.

X. Świadczenia dla zawodników.

Zawodnik otrzymuje:

1. oznakowaną trasę wyścigu,

2. zabezpieczenie medyczne,

3. puchary i dyplomy dla najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii – ufundowane przez firmę HUSVARNA POLSKA – Autoryzowany Diler Krzysztof Czyżyk – Kościuszki 9 – Sierpc.

XI. Kategorie wiekowe

Kategorie mężczyzn:

 • 16 – 20 lat ( roczniki 2000 – 1996 ) – Kat. M1

 • 21 – 40 lat ( roczniki 1995 – 1976 ) – Kat. M2

 • 40+ lat – ( roczniki od 1975 ) – Kat. M3

Kategorie kobiet:

 • 16 – 20 lat ( roczniki 2000 – 1996 ) – Kat. K1

 • 21 – 40 lat ( roczniki 1995 – 1976 ) – Kat. K2

 • 40+ lat – ( roczniki od 1975 ) – Kat. K3

XII. Komisja sędziowska z organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie

 • dyskwalifikacja

XIII. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać

trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych

pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XIV. Protesty

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania

zawodów.

XV. Ruch drogowy

Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XVI. Informacje dodatkowe

1. Uczestnicy biorący udział w wyścigu , wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,

 • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,

 • materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,

 • za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,

 • brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie,

4. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

7. Uczestnik maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

8. Organizator z sędzią głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian w każdym możliwym terminie.

9. Sprzęt na którym startują zawodnicy musi być sprawny w rozumieniu prawa o ruchu drogowym.

10. Obowiązuje jazda w kasku sztywnym !!!

11. Podczas wyścigu obowiązuje kategoryczny zakaz używania słuchawek !!!