09 Paź

Wyciskanie sztangi leżąc

Regulamin Zawodów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc:

CEL:

Celem Zawodów jest popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych,
a także propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.

UDZIAŁ W ZAWODACH:

Zawody mają charakter otwarty. Obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc. W zawodach może wziąć udział każda osoba sprawna i niepełnosprawna pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej dyscypliny sportu.

ORGANIZATOR:

MOSiR Sierpc

PATRONAT:

Jerzy Stachurski – Przewodniczący Rady Miasta Sierpc

KATEGORIE

do 20 roku życia

powyżej 20 lat do 45 lat

Powyżej 45 lat – Weterani

TERMIN I MIEJSCE:

18.11.2017 r. (sobota) o godz. 1000, Miejska Siłownia ,,Herkules” Sierpc. Wejście od strony ,,MILI”

UCZESTNICY ZAWODÓW:

W Turnieju mogą wziąć udział zawodnicy do 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców. Zgłoszenie zawodników jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TURNIEJU:

Zawody obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (bez koszulek wspomagających). Przewiduje się rywalizację mężczyzn i kobiet w trzech podejściach, w formule Wilks’a. Sprzęt, technika wykonania podejścia, punktacja według formuły Wilks’a ustalone przez organizatora.

SĘDZIOWIE I OBSŁUGA TECHNICZNA:

Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator.

STRÓJ STARTOWY:

Dozwolony jest dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim rękawem (aby widoczny był wyprost łokcia), spodnie sportowe lub krótkie spodenki. Konieczne jest zmienne obuwie sportowe. Dozwolone jest używanie opasek na nadgarstki, pasów usztywniających kręgosłup (jeśli jest on używany to powinien być noszony na kostiumie sportowym). Dopuszczalne jest używanie rękawiczek podczas wyciskania.

NAGRODY:

Medale i dyplomy oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:

 1. Rozstaw rąk nie może przekroczyć 81cm licząc między palcami wskazującymi.

 2. Zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o podanie obsługę techniczną.

 3. Bój rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych na komendę „start” sędziego głównego.

 4. Po komendzie „start” opuszcza sztangę na klatkę piersiową (obszar wzdłuż mostka), dotyka jej, nie musi zatrzymywać. Po dotknięciu od razu wyciska sztangę w górę do pełnego, lecz nie przesadnego wyprostu ramion w stawach łokciowych.

 5. Po wyciśnięciu sztangi blokuje ramiona w stawach łokciowych i po komendzie „stojak”, sędziego głównego, odkłada sztangę na stojaki samodzielnie lub przy pomocy obsługi technicznej.

 6. W przypadku cofnięcia się sztangi podczas wyciskania, sędzia ma prawo wydać polecenie zabrania sztangi zawodnikowi przez obsługę techniczną.

PRZYCZYNY NIE UZNANIA BOJU W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:

 1. Nieprzestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.

 2. Nie dotknięcie sztangą klatki piersiowej.

 3. Każda zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch podniesienia barków, pośladków od ławeczki lub stóp od podestu/parkietu czy podłogi albo boczne ruchy dłoni na gryfie.

 4. Dozwolone są drobne ruchy stóp i ich bardzo małe poruszenia. Podeszwa i obcas muszą pozostawać w kontakcie z podłożem.

 5. Wypchnięcie sztangi klatką piersiową, zakołysanie sztangą lub zapadnięcie się gryfu w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czyni bój łatwiejszym.

 6. Wyraźne, przesadnie nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania.

 7. Każdy ruch sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania.

 8. Niemożność wyciśnięcia sztangi do jednoczesnego pełnego wyprostu ramion
  w końcowej fazie wyciskania.

 9. Każdy kontakt stóp zawodnika z ławeczką lub jej konstrukcją wsporczą (np. uderzenie w stojak podczas wyciskania).

UWAGA:

 1. Ważenie zawodników od godziny 9:20.

 2. Wszyscy zawodnicy przed ważeniem podpiszą pisemną deklarację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach oraz podadzą imię i nazwisko, staż treningowy oraz osiągnięcia.

 3. Na podstawie wagi zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według Wilks’a.

 4. Zawodnik poda wartość pierwszego podejścia na zawodach np. 100 kg.

 5. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH

DO UDZIAŁU W ZAWODACH SPORTOWYCH

Ja niżej podpisany/a

……………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL………………………………………………………………………………..

w związku z uczestnictwem w ,,Mistrzostwach Sierpca w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Stachurskiego organizowanym prze Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y/ swojego stanu zdrowia. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję o tym niezwłocznie organizatora. Biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

………………………………………………….. ………………………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)