15 Lut

Nocny Rajd

REGULAMIN

NOCNEGO RAJDU ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1. Warunki uczestnictwa :

Warunkiem uczestnictwa w pieszym Rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem, jego przestrzeganie oraz stosowanie się do zaleceń i decyzji organizatora Rajdu. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Koszty: brak wpisowego

Uczestnik, który zgłosi swój udział do 26 lutego ma zapewnione:

  • kiełbaskę do ogniska (Staropolska Strzecha) i bigos (Zajazd Oaza)

  • herbata, kawa, ciastka,

  • transport powrotny (autokar)

  • pamiątkowy, okolicznościowy kubek Żołnierzy Wyklętych (pierwsze 50 osób), pamiątkową smycz (kolejne zgłoszone 100 osób)

3. Charakter rajdu:

Rajd ma charakter rajdu pieszego, połączonego z ogniskiem. Długość trasy to ok. 9 km. Miejsce docelowe to biwak w okolicach Jeziora Bledzewskiego. Rajd odbędzie się 3 marca 2018 roku. Start rajdu o godzinie 18.00. Miejsce zbiórki uczestników to skwer przy budynku dawnego dworca PKP. Przy kamieniu upamiętniającym postać Generała Fieldorfa Nila. Przewidziane jest zapalenie symbolicznego znicza i złożenie wiązanki kwiatów. Organizatorem rajdu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu. Reprezentować go będzie Dariusz Jackowski (606-459-239).

4. Cele rajdu

Poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego (wprowadzenie w temat Żołnierzy Wyklętych przy ognisku przez Dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca).

Kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych wśród młodzieży i dorosłych.

Aktywne spędzenie wolnego czasu – czynny wypoczynek na świeżym powietrzu.

– Integracja mieszkańców miasta Sierpca.

Popularyzacja pieszego rajdu jako najprostszej formy ruchu i rekreacji.

Poprawienie sprawności fizycznej mieszkańców Sierpca.

– Poznanie okolic sąsiadujących z miejscem zamieszkania.

5. Wyposażenie Uczestnika Rajdu:

  • ubranie i buty odpowiednie do warunków atmosferycznych (minusowe temperatury, przelotny deszcz)

  • działającą latarkę (klasyczną lub czołówkę)

  • elementy odblaskowe na ubraniu zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu ruchu drogowego

6. Uczestnicy

Wszyscy chętni, którzy stawią się na miejsce zbiórki. Zgłoszenie uczestnictwa do 26 lutego gwarantuje otrzymanie pamiątkowego gadżetu i ciepłego posiłku. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży w rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej !

7. Ubezpieczenie i podstawowa opieka medyczna:

Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Podstawową opiekę medyczną podczas trwania Rajdu uczestnicy zapewniają sobie samodzielnie.

8. Inne ustalenia

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru podczas rajdu;

-uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną za zaistniałe szkody. Wpisanie osoby na listę uczestników stanowi jednocześnie akceptację regulaminu imprezy, w tym złożenie oświadczenia zgody na udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik po wpisaniu na listę uczestnictwa u organizatora zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą.

-organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zawodów zdjęć wykonanych podczas imprezy, strona internetowa, facebook, plakat, informacje prasowe, także w kolejnych edycjach imprezy,

– na terenie Biwaku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających;

– uczestnik lub jego opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas Rajdu;

– uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz przewodników,

– przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,

-organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania,

-w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator,

9. Zgłoszenia uczestnictwa

Osoby, które dokonają zgłoszenia do 26 lutego 2017 mają zagwarantowane okolicznościowe, pamiątkowe gadżety oraz gorący poczęstunek przy ognisku (kiełbaska, bigos). Zgłoszenia należy dokonać na maila: mosir@sierpc.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka (ul. Świętokrzyska 26).

10. Postanowienia końcowe:

Za nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez Organizatora i naganne zachowanie, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w Rajdzie. Wykluczenie następuje również w sytuacji złamania przepisów prawa przez uczestnika Rajdu. W tej sytuacji Organizator wzywa służby porządkowe, które podejmą dalsze czynności.

Program pieszego

NOCNEGO RAJDU ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

18.00 Zbiórka w sobotę 03 marca 2018 roku przy kamieniu poświęconym pamięci Generała Fieldorfa Nila (przy budynku dawnego dworca PKP w Sierpcu).

18.05 Powitanie uczestników Rajdu i zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas marszu

18.10 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku.

18.20 Wymarsz na trasę rajdu.

20.15 Dotarcie do mety rajdu – na miejsce biwaku w lasach bledzewskich.

20.30- Gorący posiłek i patriotyczne śpiewy przy ognisku.

21.00

21.00- Krótkie przedstawienie historii Żołnierzy Wyklętych przez Dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca.

21.20- Wręczenie uczestnikom pamiątkowych gadżetów i zakończenie rajdu

21.30

21.30 Powrót pieszo lub podstawionym autokarem (do wyboru)