17 Gru

Regulamin lodowiska, wypożyczalni, cennik

Regulamin korzystania z lodowiska miejskiego w Sierpcu

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu, zwany w dalszej części regulaminu „Zarządzającym”.

 2. Godziny otwarcia lodowiska podane są w harmonogramie godzin otwarcia lodowiska miejskiego.

 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu godzin otwarcia lodowiska lub do jego zamknięcia.

 4. Warunkiem skorzystania z lodowiska jest zakup biletu lub karnetu, biuro sprzedaży będzie usytuowane w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet lub karnet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.

 6. Pracownik obsługi lodowiska może odmówić sprzedaży biletów lub karnetów, w sytuacji gdy przekroczony został limit miejsc na lodowisku, określony w regulaminie lub gdy warunki atmosferyczne do jazdy są niesprzyjające.

 7. Osoby przebywające na lodowisku korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 9. Dzieci powyżej 7 roku życia przebywają na lodowisku pod opieką osoby pełnoletniej lub po okazaniu stosownego dokumentu (oświadczenie rodzica, opiekuna/opiekunki).

  ZA OSOBY NIEPEŁNOLETNIE PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE LODOWISKA ODPOWIADA RODZIC, OPIEKUN, OPIEKUNKA

 10. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska bezpłatnie, pod warunkiem wykupienia biletu lub karnetu wstępu przez opiekuna po okazaniu stosownego dokumentu. W przypadku dzieci do lat 7 wymagane jest pełnienie opieki przez opiekuna na łyżwach, na tafli lodowiska.

 11. Korzystanie z lodowiska odbywa się odpłatnie w seansach 45 minutowych, które rozpoczynają się o pełnych godzinach. Zabrania się wchodzenia na lodowisko w trakcie trwającego seansu.

 12. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 35 osób.

 13. Na lodowisku zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla dzieci.

 14. Na lodowisku należy zachowywać maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń pracowników obsługi lodowiska. Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

 15. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu.

 16. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z lodowiska zabrania się:

a) wchodzenia na taflę lodowiska w obuwiu bez łyżew,

b) jazdy na długich łyżwach (panczenach),

c) jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych użytkowników lodowiska,

d) jazdy z dzieckiem na ręku,

e) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącenia, podcinania, wykonywania skoków
i gwałtownych hamowań,

f) jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,

g) siadania na bandach, tafli lodu,

h) palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,

i) wprowadzania zwierząt,

j) wnoszenia na lód napojów, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,

k) rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,

l) skuwania lodu i niszczenia band łyżwami,

m) chodzenia w łyżwach poza obszarem do tego wyznaczonym.

17.Podczas konserwacji lodu zabrania się przebywania na tafli lodowiska.

18.Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych.

19.W sprawach związanych z wypożyczaniem łyżew obowiązują przepisy regulaminu wypożyczalni łyżew.

20.Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do pracownika obsługi lodowiska.

21.W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń, zostanie za nią obciążona materialne.

22.Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wymagają zgody zarządzającego i muszą być pod nadzorem opiekuna. Opiekun jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.

23.Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

24.Uczestnik, przebywający na terenie lodowiska wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Zarządcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Zarządcy, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Na życzenie zdjęcie zostanie usunięte.

25.Korzystający z lodowiska są zobowiązani do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

26.Korzystający z lodowiska są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych i stosowania się do komunikatów wydawanych przez pracowników obsługi lodowiska.

27.Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

28.Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w biurze usytuowanym przy lodowisku.

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja: 997

Telefon ratunkowy: 112

Straż Miejska: (24) 275-20-66

Zarządzający lodowiskiem:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc

tel. 605-670-050

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Regulamin Wypożyczalni Łyżew

  1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

  2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określonych przez MOSiR.

  3. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na czas 60 min, według obowiązującego cennika opłat, czas nalicza się o pełnych godzinach zegarowych, opłaty pobierane są z góry, czas sesji jeżdżenia na łyżwach trwa 45 min. Za każdą rozpoczętą godzinę zostanie naliczona opłata jak za kolejną rozpoczętą godzinę.

  4. Podstawą do wypożyczenia łyżew jest:

a) zakupiony bilet wstępu na lodowisko,

b) uiszczona opłata za wypożyczenie łyżew,

c) oraz wpłacona kaucja w wysokości 100 zł (za każdą parę łyżew) lub wypełnione oświadczenie dotyczące wypożyczenia łyżew.

   1. W celu weryfikacji danych w oświadczeniu należy posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolna lub studencka)

   2. Na jedno oświadczenie można wypożyczyć maksymalnie 3 pary łyżew.

   3. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu łyżew.

   4. Zaraz po wypożyczeniu łyżew należy sprawdzić ich stan techniczny. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni. Za wypożyczony sprzęt odpowiada osoba wypożyczająca.

   5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wysokości 150 zł (za każdą parę łyżew) w przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.

   6. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego przygotowanych – maty gumowe.

   7. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić w czasie 60 min od wypożyczenia. Oczyszczone łyżwy należy oddać do pomieszczenia wypożyczalni i poczekać na zwrot kaucji lub oświadczenia.

   8. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.

   9. Cena za ostrzenie łyżew – 10,00 zł od pary.

    aktualny