05 Cze

Regulamin Sierpeckiego Testu Coopera i Marszu na dystansie 2000 m

REGULAMIN

SIERPECKIEGO TESTU COOPERA

I MARSZU NA DYSTANSIE 2000m Z KIJKAMI LUB BEZ

 1. Organizatorzy:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

  TKKF Kubuś Sierpc

 2. Termin i miejsce:

  21.06.2020r. (NIEDZIELA) Stadion Miejski w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26, wejście główne (F1)

 3. Cel:

  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej

  2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Sierpca

 4. Organizacja:

   1. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godziny 10:00 do 10:15 będzie znajdować się przy płycie głównej.

   2. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa

   3. Serie będą puszczane kategoriami co ok. 30 min

   4. Uczestnicy starają się pokonać w czasie 12 minut jak najdłuższy dystans na bieżni

   5. Uczestnicy marszu starają się pokonać dystans 2000m w jak najkrótszym czasie z użyciem kijków lub bez

  1. Uczestnictwo:

   1. Każdy uczestnik testu Coopera i marszu na dystansie 2000m z kijkami lub bez ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem testu i marszu oraz musi

    go przestrzegać.

   2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Należy tego dojonać najpóźniej na 15 min przed startem. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia

   3. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia (start w teście i marszu wyłącznie dla uczestników którzy ukończyli 13 rok życia), wymagane jest złożenie w Biurze Zawodów pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.

   4. Warunkiem dopuszczenia pełnoletniego uczestnika do testu będzie własnoręczny podpis na liście startowej w biurze zawodów stanowiący akceptację regulaminu.

    1. Zgłoszenia:

  Zgłoszenia zawodników odbywają się telefonicznie pod numerem 24 275 36 95 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 do dnia 16.06.2020 włącznie.

  VII. Sprawy różne:

     1. Uczestnicy biorą udział w teście na własną odpowiedzialność głównie pod względem prawnym i zdrowotnym

     2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy powstałe w trakcie trwania imprezy

     3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy dokonują we własnym zakresie

     4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do jego zmian.

     5. Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych, zdjęć z turnieju wykonanych podczas imprezy: strona internetowa, facebook, plakat, informacje prasowe, także w kolejnych edycjach imprezy, na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte

     6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania testu i marszu.

     7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni

     8. Administratorem Państwa danych osobowych jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (Sierpc, ul. Świętokrzyska 26).

      Nasze dane kontaktowe: +48 24 2753695, mosir@sierpc.pl.

   Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

   VIII. RODO

   KLAUZULA INFORMACYJNA

   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Poz. 1000 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż:

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

   2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usługi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

   3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

   4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonywania danej umowy, której dane dotyczą.

   5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak firma obsługująca nasze systemy informatyczne, firma obsługująca strony internetowe, kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów.

   6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

   7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

   9. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podlegają najwyższej możliwej ochronie.