30 Cze

REGULAMIN TURNIEJU BADMINTONA – LATO W MIEŚCIE NA STADIONIE MIEJSKIM 2020

REGULAMIN TURNIEJU BADMINTONA –

LATO W MIEŚCIE NA STADIONIE MIEJSKIM 2020

1. Cel turnieju:

popularyzacja badmintona

wzbogacenie sportowej oferty miasta Sierpca

popularyzacja aktywnych form wypoczynku

2. Organizatorzy:

MOSiR Sierpc,

– Burmistrz i Rada Miejska Sierpca

3. Termin i miejsce turnieju:

01.07.2020 (środa) godz.11.00

boisko wielofunkcyjne stadionu miejskiego w Sierpcu

4. Uczestnictwo i kategorie: turniej ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy chętni, zgłoszenia do turnieju w dniu zawodów

kat. wiekowa dziewcząt kl. IV-VI

kat. Wiekowa dziewcząt kl. VII-VIII

kat. wiekowa chłopców kl. IV-VI

kat. wiekowa chłopców kl. VII-VIII

5. System rozgrywania zawodów: system rozegrania zawodów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn; ustalony zostanie przed zawodami

6. Nagrody: za trzy pierwsze miejsca pamiątkowe upominki

7. Sprawy organizacyjne: w turnieju może wziąć udział ograniczona liczba zespołów, drużyny przyjeżdżają na koszt własny; nie przewiduje się wpisowego; nie przewiduje się składania protestów; organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione; organizator zapewnia sędziego

 1. Postanowienia końcowe:

a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,

b) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,

c) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,

d) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,

e) drużyny przyjeżdżają na zawody z własnymi rakietkami do badmintona,

f) zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Poz. 1000 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Sierpcu.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usługi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonywania danej umowy, której dane dotyczą.

 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak firma obsługująca nasze systemy informatyczne, firma obsługująca strony internetowe, kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów.

 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 9. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podlegają najwyższej możliwej ochronie.