22 Wrz

REGULAMIN SIERPECKIEGO GRAND PRIX W LEKKIEJ ATLETYCE

REGULAMIN

SIERPECKIEGO GRAND PRIX W LEKKIEJ ATLETYCE

1. CEL GRAND PRIX:

popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wzbogacanie sportowej oferty miasta Sierpca

2. ORGANIZATORZY:

Burmistrz Miasta Sierpca

Rada Miejska w Sierpcu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

Płockie Towarzystwo Triathlonu “DELTA”

3. TERMINY ZAWODÓW:

08 październik 2020 r., godz. 11:00 (czwartek)

15 kwiecień 2021 r., godz. 11:00 (czwartek)

06 maj 2021 r., godz. 11:00 (czwartek)

20 maj 2021 r., godz. 11:00 (czwartek)

– do klasyfikacji będą brane 3 najlepsze wyniki z podanych terminów

4. MIEJSCE ZAWODÓW: Stadion Miejski w Sierpcu ul. Świętokrzyska 26

5. KATEGORIE:

Rocznik 2008 (dziewczęta i chłopcy)

Rocznik 2009 (dziewczęta i chłopcy)

Rocznik 2010 i młodsi (dziewczęta i chłopcy)

6. KONKURENCJE:

Rocznik 2008:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową

Rocznik 2009:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową

Rocznik 2010 i młodsi:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową

7. PUNKTACJA:

w punktacji indywidualnej lekkoatletów, zespołowej szkół oraz nauczycieli punktowane będzie 10 pierwszych miejsc w każdym starcie;
wg klucza: I miejsce – 12 pkt, II miejsce – 9 pkt, X miejsce – 1 pkt.
– w klasyfikacji generalnej będą uwzględnione osoby, które wezmą udział w minimum trzech rundach.

W przypadku równej liczby punktów decyduje większa ilość pierwszych miejsc.

8. NAGRODY:

 • za trzy pierwsze miejsca w każdej z konkurencji: puchar, dyplom i upominek dla lekkoatlety ;
 • dla trzech najlepszych szkół w klasyfikacji zespołowej puchar i dyplom;

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizatorzy ponoszą koszty związane
z organizacją imprezy i zakupem upominków oraz zapewniają opiekę medyczną

zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej
i profilu facebookowym organizatora. Udział w mityngu jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte

w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji w/w regulaminu.

10. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Poz. 1000 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usługi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonywania danej umowy, której dane dotyczą.

 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak firma obsługująca nasze systemy informatyczne, firma obsługująca strony internetowe, kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów.

 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 9. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podlegają najwyższej możliwej ochronie.

ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS ZAWODÓW SPORTOWYCH

NA STADIONIE MIEJSKIM

GRAND PRIX W LEKKIEJ ATLETYCE

SIERPC 08.10.2020r

 1. Na terenie Stadionu podczas trwania zawodów mogą przebywać jedynie zawodnicy oraz nauczyciele bądź opiekunowie odpowiadający za uczestników.

 2. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz wejścia osób postronnych oraz kibiców na teren obiektu.

 3. Przed wejściem na Stadion obowiązuje dezynfekcja rąk oraz wejście w maseczce ochronnej lub przyłbicy, zakrywającej nos i usta oraz zachowanie bezpiecznego dystansu (2m).

 4. Budynek zaplecza sportowego podczas trwania zawodów zostaje wyłączony z użytku tj. szatnie, natryski. Jedynym wyjątkiem jest pomieszczenie WC, które dezynfekuje obsługa techniczna zawodów.

 5. Organizatorzy, sędziowie, opieka medyczna i obsługa techniczna podczas trwania zawodów pracują w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych, wyjątkiem jest spiker bądź osoba prowadząca zawody korzystająca z mikrofonu, która przestrzega bezwzględnie zasad społecznego dystansu.

 6. Sprzęt sportowy jak i inne elementy znajdujące się na obiekcie są należycie dezynfekowane.

 7. Do biura zawodów w dniu imprezy podchodzą jedynie nauczyciele badź opiekunowie odpowiadający za swoich zawodników.

 8. Przy wyjściu ze Stadionu obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk.

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA
W GRAND PRIX W LEKKIEJ ATLETYCE

SIERPC 08.10.2020

………………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………………………….

adres

………………………………………………….

tel. kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………..

w Grand Prix w Lekkiej Atletyce organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Sierpcu na Stadionie Miejskim ul. Świętokrzyska 26 w dniu 08.10.2020r.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych objawów COVID-19.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

……………………… ………………………………

(data) (podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mojego dziecka ………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w zakresie
wizerunku (w postaci materiałów fotograficznych i filmowych) mogących zawierać wizerunek oraz wypowiedzi dziecka pozyskane w trakcie trwania Grand Prix w Lekkiej Atletyce i na nieodpłatne upublicznianie tych danych, polegające na umieszczeniu ich w mediach (lokalna prasa, serwisy internetowe) w celu promowania zawodów

……………………………………………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyżej wymienione zgody będą w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu, który zobowiązuje się przechowywać je do 14 dni po zakończenia zawodów.