29 Gru

Regulamin sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021

Regulamin „sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021”

1. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu,
Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu,
UKS „Serw” Sierpc;
osoba do kontaktu: Radosław Nowakowski – MOSiR Sierpc,
tel. 517-225-482
2. Cel imprezy:
Promocja aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja tenisa stołowego, badmintona, tenisa ziemnego wśród kobiet i mężczyzn
3. Termin, miejsce, punktacja:
„Sierpeckie mistrzostwa trzech rakiet 2021” będą odbywać się w ostatnią sobotę w wymienione miesiące, od godz. 9:00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu (tenis stołowy, badminton) oraz na kortach tenisowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu (tenis ziemny).
Losowanie na każdym turnieju o godz. 9:10.
W zawodach mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni (warunkiem jest to, że rywalizują ze sobą w tym samym turnieju, natomiast organizator dokona wyróżnienia sierpeckiej mistrzyni i mistrza trzech rakiet po analizie całorocznej klasyfikacji końcowej mistrzostw po rozegranych dziewięciu turniejach).

Terminy turniejów:

– 30.01.2021 r., godz. 9:00 (tenis stołowy) – do trzech wygranych setów do 11 punktów, w przypadku stanu 10:10 do dwóch przewag,
ew. tie-break również do 11 punktów

– 27.02.2021 r., godz. 9:00 (badminton) – do dwóch wygranych setów do 11 punktów, w przypadku stanu 10:10 do dwóch przewag,
ew. tie-break również do 11 punktów

– 27.03.2021 r., godz. 9:00 (tenis stołowy)

– 24.04.2021 r., godz. 9:00 (badminton)

– 31.07.2021 r., godz. 9:00 (tenis ziemny) – do dwóch wygranych setów do 11 punktów (punktem jest wygrana akcja lub dwa błędne podania przeciwnika), w przypadku stanu 10:10 do dwóch przewag,
ew. tie-break również do 11 punktów,
podanie na przemian

– 28.08.2021 r., godz. 9:00 (tenis ziemny)

– 25.09.2021 r., godz. 9:00 (tenis ziemny)

– 30.10.2021 r., godz. 9:00 (tenis stołowy)

– 27.11.2021 r., godz. 9:00 (badminton) – podsumowanie, dekoracja
i zakończenie mistrzostw.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów (szczególnie przy nie sprzyjających warunkach pogodowych do gry w tenisa ziemnego). W razie przerwania turnieju organizator wyznacza kolejny termin tak, aby dokończyć turniej.

Do końcowej klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę punkty ze wszystkich, dziewięciu turniejów. Żeby zostać sklasyfikowanym trzeba wziąć udział przynajmniej raz w turnieju w każdą z rakiet (minimum raz w tenisa stołowego, minimum raz w badmintona, minimum raz w tenisa ziemnego).

Przed pierwszym turniejem w każdej z rakiet organizator nie dokonuje rozstawienia zawodników. W przypadku drugich i trzecich turniejów z tej rakiety organizator dokona rozstawienia dwóch pierwszych zawodników, którzy zagrali w finale podczas poprzedniego turnieju
(np. przed turniejem badmintona w kwietniu rozstawieni zostają tylko dwaj zawodnicy, którzy zagrali w finale badmintonowego turnieju
w lutym itd.).
W przypadku, gdy wspomnianych dwóch zawodników nie bierze udziału w drugim lub trzecim turnieju – brak rozstawiania.

Punktacja na każdym z dziewięciu turniejów (na każdej z rakiet):
1 miejsce – 30 pkt.
2 miejsce – 25 pkt.
3 miejsce – 20 pkt.
4. 15 pkt.
5. 14 pkt.
6. 13 pkt.
7. 12 pkt.
8. 11 pkt.
9-10 – 10 pkt.
11-12 – 9 pkt.
13-14 – 8 pkt.
15-16 – 7 pkt.
17-18 – 6 pkt.
19-20 – 5 pkt.
21-22 – 4 pkt.
23-24 – 3 pkt.
4. Przyjmowanie zgłoszeń:
na 7 dni przed każdym turniejem (np. zgłoszenia do turnieju tenisa stołowego, który odbędzie się w sobotę 30.01.2021 r. – zgłoszenia do soboty 23.01.2021 r. – wyłącznie telefonicznie pod numerem 517-225-482). Maksymalna liczba startujących zawodników: 24. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy przed pierwszymi grami będą podpisywać stosowne oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry, przepisach RODO itd.
5. Uczestnicy:
Turniej wyłącznie dla mieszkańców Sierpca i powiatu sierpeckiego od
13. roku życia (urodzeni w 2008 i starsi), zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie zezwalające na grę składa rodzic/opiekun prawny.

6. System rozgrywek:
System rozgrywek: brazylijski dla 24 zawodników.

7. Nagrody:
Podsumowanie „sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021” oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu rozgrywek. Organizator wyłoni mistrzynię i mistrza trzech rakiet. Zawodnicy za zajęcie miejsca
I–III miejsca otrzymają pamiątkowe trofea, nagrody i dyplomy (zarówno kobiety jak i mężczyźni). Dodatkowo nagradzani będą także zawodnicy, którzy wygrają najwięcej turniejów w daną rakietę (np. zawodnik wygra trzy turnieje w badmintona – nagroda; inny zawodnik wygra dwa turnieje w tenisa ziemnego – nagroda itp.).
8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informacje:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc, e-mail: mosir@sierpc.pl,
b) dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sierpcu,
c) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawodów,
d) posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody,
e) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w zawodach: „sierpeckich mistrzostw trzech rakiet 2021”,
g) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
h) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,
i) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,
j) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,
k) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte,
l) we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje organizator zawodów.

WSZYSCY UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ POSIADAĆ SPRZĘT, OBUWIE ORAZ STRÓJ SPORTOWY. OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 517-225-482
SIERPECKIE MISTRZOSTWA TRZECH RAKIET 2021