05 Sty

Regulamin Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021

Regulamin rozgrywek Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
w Sierpcu 2021

I ORGANIZATOR
1. Miejska Liga Piłki Halowej to halowe rozgrywki piłkarskie prowadzone w hali sportowej im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Sierpcu (przy Szkole Podstawowej nr.2, wejście od ul. Wiosny Ludów).
2. Organizatorem jest Burmistrz Miasta Sierpca, Rada Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu.
3. Organem nadzorującym prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem jest MOSiR Sierpc – osoba do kontaktu: Mateusz Biegański tel. 690 450 272.
Zgłoszenia do dnia 12.01.2020r.
Ponadto MOSiR:
prowadzi statystykę rozgrywek ligowych;
opracowuje terminarz rozgrywek;
wyniki spotkań;
rozpatruje protesty zgłaszane przez poszczególne zespoły;
dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;
Rozgrywki odbywają się we wtorki według ustalonego przez organizatora terminarza spotkań ( 3 mecze w danej kolejce), Terminarz ustalony zostanie po przyjęciu kompletu zgłoszeń i zostanie przekazany kapitanom, kierownikom bądź trenerem drużyn najpóźniej na tydzień przed pierwszą kolejką ligową. Jako pierwszą kolejkę organizator przyjmuje termin 19.01.2021 (wtorek), początek zmagań od godziny 19:30.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje
Zarząd Ligi w postaci animatorów MOSiR.
5. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do MOSiR Sierpc.

II SYSTEM ROZGRYWEK
6. Terminarz rozgrywek zostanie określony w momencie kiedy będzie znana liczba drużyn uczestniczących w rozgrywkach (6-7 zespołów). Zgłoszenia przyjmowane na adres e-mail mosir@sierpc.pl
7. W rozgrywkach MLHPN Sierpc 2021 mogą brać udział jedynie drużyny, które w nazwie będą posiadały nazwę firmy, zakładu pracy, instytucji.
8. Rozgrywki będą odbywały się w kategorii open bez względu na przynależność klubową.
9.    Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej
za drużynę (kapitan, prezes firmy, itp.).

a) Pisemne zgłoszenie (na drukach MLHPN) zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobiste
tj. imię i nazwisko, numer na koszulce, rok urodzenia, podpis. W przypadku zawodnika niepełnoletniego
– pisemną zgodę prawnego opiekuna.
b) Poszczególni zawodnicy mogą występować tylko w jednym zespole podczas trwania rozgrywek.
c) W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy , którzy ukończyli 17 lat.
d) Drużyna w której składzie występują tylko zawodnicy niepełnoletni musi mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna(może być więcej niż jeden opiekun). Opiekun musi być na każdym meczu swojej drużyny.
e) Każdy zawodnik poniżej 18-tego roku życia musi mieć pisemną zgodę rodziców

10.      Drużyny składają się zawodników w liczbie od 5 do 12, zgłoszonych wcześniej na liście startowej (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyn).
a) zespoły na parkiecie grają w składach 4 graczy w polu + bramkarz
b) zmiany prowadzone są w systemie “hokejowym” w czasie przerw w grze lub podczas gry wedle uznania zespołu . Ilość zmian jest nieograniczona.
c) wprowadza się “strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska przy stoliku sędziowskim,
d) bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników

12.  Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi:
a) zespołowi walkower,
b) zawodnikowi dyskwalifikacja w rozgrywkach wyznaczona przez MOSiR
13.  Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.
a) dwa walkowery przyznane z powodu niestawienie się na mecz powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek,
b) jeżeli drużyna wykluczona z rozgrywek nie rozegra minimum 50% zaplanowanych spotkań, wówczas jej wyniki są anulowane.
14.  O kolejności miejsc w lidze decydują:
– liczba zdobytych punktów
– wynik bezpośredniego meczu
– różnica bramek
– większa liczba zdobytych bramek
– rzuty karne do ,,złotej bramki”
15.  Zespół, który nie stawi się na mecz bez wcześniejszego powiadomienia, przegrywa walkowerem, zgodnie z przepisami PZPN 0:5,

III PRZEPISY
16.  Mecze Ligi prowadzą sędziowie wytypowani przez MOSiR Sierpc.
a) mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami piłki nożnej halowej
b) sędziowie mają prawo karania zawodników karą minutową: 2 min. oraz karą meczu, okazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry
w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry) a drużyna gra w osłabieniu przez 2 min.
wyjątkiem jest utrata bramki przez drużynę grającą w osłabieniu, wówczas następuje uzupełnienie składu kolejnym zawodnikiem.
c) jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego i czyni to z ławki rezerwowych – po otrzymaniu czerwonej kartki – nie wpływa to na czasowe osłabienie drużyny, kara jest indywidualna dla gracza
d) zawodnik, który otrzyma karę meczu jest odsunięty od występu w następnym meczu, chyba
że Zarząd Ligi zadecyduje inaczej.

17.  Mecz trwa 2×15 minut z 2 minutową przerwą, w przerwie następuje zmiana stron,
a) w czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny
b) czas podczas trwania meczu może zostać zatrzymany tylko i wyłącznie na prośbę sędziów głównych.
18.  Piłkę do gry wprowadza bramkarz wyłącznie ręką .
a)        uderzenie piłką w sufit hali powoduje rzut wolny pośredni dla przeciwnika, wg zasad autu bocznego,
b)       rzut autowy wykonywany jest nogą i traktowany jako wolny pośredni,
c)        rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 6 metrów od bramki,
d)       obowiązuje odległość 5 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry,
e)         przepis o spalonym nie obowiązuje,
h) Obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem. Wyjątkiem jest bezkontaktowe zatrzymanie piłki przed wyjściem poza obręb boiska, obrona przed strzałem do pustej bramki, bądź strzał do bramki bez kontaktu z przeciwnikiem. Każde inne zagranie wślizgiem skutkuje rzutem wolnym bezpośrednim

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania zawodów i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
20. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
21. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny posiadać ważne badania lekarskie, potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.
22.    Organizator zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.   
23. Na terenie Hali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych. Za niedotrzymanie tego warunku grozi wykluczenie z zawodów. Do sali gimnastycznej  można wchodzić wyłącznie w obuwiu sportowym.
24. Kierownicy poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących ściśle przebiegu rozgrywek.
25. W nazwach drużyn nie mogą znajdować się słowa ogólnie przyjęte jako niecenzuralne.
26. Na meczach zawodnicy muszą posiadać dokumenty stwierdzające tożsamość w przypadku nie posiadania takiego dokumentu sędzia ma prawo ukarać drużynę tego zawodnika walkowerem.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

LISTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY W ROZGRYWKACH MIEJSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2021

NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………………………………………………………
KAPITAN/OPIEKUN DRUŻYNY: …………………………………………………………………………..
TEL. KONTAKTOWY: …………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
NUMER ZAWODNIKA
PODPIS

PODPIS KIEROWNIKA/OPIEKUNADRUŻYNY ……………………………………………………….

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA
W MIEJSKIEJ LIDZE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2021
ROZGRYWANEJ W SIERPCU

………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………………………….
adres

………………………………………………….
tel. kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna ……………………………………………….. .
w Miejskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej 2021 rozgrywanej w Sierpcu w hali sportowej im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych objawów COVID-19.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

……………………… ………………………………
(data) (podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mojego dziecka ………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w zakresie wizerunku (w postaci materiałów fotograficznych i filmowych) mogących zawierać wizerunek oraz wypowiedzi dziecka pozyskane w trakcie trwania Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021 rozgrywanej w Sierpcu i na nieodpłatne upublicznianie tych danych, polegające na umieszczeniu ich w mediach (lokalna prasa, serwisy internetowe) w celu promowania Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021 rozgrywanej w Sierpcu.

……………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyżej wymienione zgody będą w posiadaniu organizatorów Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021 rozgrywanej w Sierpcu, które zobowiązują się przechowywać do czasu zakończenia rozgrywek.
ZGODA NA UDZIAŁ
W SIERPECKIEJ MIEJSKIEJ LIDZE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2021

………………………………………………
imię i nazwisko

………………………………………………….
adres

………………………………………………….
tel. kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział w Sierpeckiej Miejskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej 2021 rozgrywanej w Sierpcu w hali sportowej im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zawodach sportowych. Nie mam także żadnych objawów COVID-19. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu.

……………………… ………………………………
(data) (podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie wizerunku (w postaci materiałów fotograficznych i filmowych) mogących zawierać wizerunek i wypowiedzi pozyskane w trakcie trwania zawodów sportowych i na nieodpłatne upublicznianie tych danych, polegające na umieszczeniu ich w mediach (lokalna prasa, serwisy internetowe) w celu promowania Sierpeckiej Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021

……………………………………
(data i podpis)

Wyżej wymienione zgody będą w posiadaniu organizatorów Sierpeckiej Miejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2021, którzy zobowiązują się przechowywać je do czasu zakończenia rozgrywek.