21 Gru

Lodowisko i wypożyczalnia łyżew

Regulamin korzystania z lodowiska miejskiego w Sierpcu

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu, zwany w dalszej części regulaminu „Zarządzającym”.

 2. Godziny otwarcia lodowiska podane są w harmonogramie godzin otwarcia lodowiska miejskiego.

 3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu godzin otwarcia lodowiska lub do jego zamknięcia.

 4. Warunkiem skorzystania z lodowiska jest zakup biletu lub karnetu, w kontenerze usytuowanym przy lodowisku.

 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet lub karnet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.

 6. Pracownik obsługi lodowiska może odmówić sprzedaży biletów lub karnetów, w sytuacji gdy przekroczony został limit miejsc na lodowisku, określony w regulaminie lub gdy warunki atmosferyczne do jazdy są niesprzyjające.

 7. Osoby przebywające na lodowisku korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska bezpłatnie, pod warunkiem wykupienia biletu lub karnetu wstępu przez opiekuna.

 9. Korzystanie z lodowiska odbywa się odpłatnie w seansach 45 minutowych, które rozpoczynają się o pełnych godzinach. Zabrania się wchodzenia na lodowisko w trakcie trwającego seansu.

 10. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 35 osób.

 11. Na lodowisku zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla dzieci.

 12. Na lodowisku należy zachowywać maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń pracowników obsługi lodowiska. Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

 13. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu.

 14. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z lodowiska zabrania się

Czytaj więcej