Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
SIERPC UL.ŚWIĘTOKRZYSKA 26

Godziny pracy  8:00 – 16:00
tel. kom.  605 670 050 lub 24 275 36 95
mosir@sierpc.pl

Inspektor ochrony danych (IOD)
JAKUB KOSMACIŃSKI

mail: KONTAKT@DPO24.PL

 

Klauzula informacyjna RODO

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia przestrzegamy zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (Sierpc, ul. Świętokrzyska 26). Nasze dane kontaktowe: +48 24 2753695, mosir@sierpc.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających m.in. z przepisów o rachunkowości (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez Administratora danych, w szczególności zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „interes publiczny”,

  • marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,

  • czas wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,

  • czas do momentu cofnięcia zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.