Siłownia Stadion i Sala Fitness

Cennik obowiązujący na siłowni w budynku na stadionie miejskim w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 26 

  • jednorazowe wejście – 10,00 zł

  • jednorazowe wejście ulgowy (uczniowie od 16 lat, studenci, emeryci
   oraz posiadacze sierpeckiej karty dużej rodziny) – 7,00 zł

  • karnet OPEN (nieograniczona ilość wejść w miesiącu) – 80,00 zł

  • karnet OPEN ulgowy
   (uczniowie od 16 lat, studenci, emeryci oraz posiadacze sierpeckiej karty dużej rodziny) – 60,00 zł

  • karnet do 8 wejść w miesiącu – 50,00 zł

  • karnet do 8 wejść w miesiącu ulgowy
   (uczniowie od 16 lat, studenci, emeryci oraz posiadacze sierpeckiej karty dużej rodziny) – 40,00 zł

  • jednorazowe wejście grupy szkolnej (do godz. 14.00) z nauczycielem/opiekunem – 30,00 zł

   Cennik wynajmu sali fitness w budynku na stadionie miejskim w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 26:

   – 1 h wynajmu sali fitness – 40,00 zł

   Cennik zajęć fitness z instruktorem:

   – karnet na 4 wejścia/do wykorzystania przez 1 miesiąc – 50,00 zł

   – karnet na 8 wejść/do wykorzystania przez 2 miesiące – 80,00 zł

   -karnet na 8 wejść + 4 wejścia siłownia/do wykorzystania przez 2 miesiące – 100,00 zł

   -jednorazowe wejście – 15,00 zł

   REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

   1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku: w godz. 8:00 – 22:00
    (od 8:00 do 14:00 z siłowni korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli,
    od 14:00 do 22:00 – wejścia indywidualne).
    Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do opuszczenia budynku do godz. 22:00).

   2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem opiekuna.

   3. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

   4. Za niewykorzystane wejścia w karnetach MOSiR Sierpc nie zwraca pieniędzy oraz nie wydłuża ważności karnetu.

   5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

   6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

   7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

   8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

   9. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

   10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

   11. Dzieci od lat 14 do 16 mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

   12. MOSiR Sierpc nie ponosi odpowiedzialności za żadne pozostawione rzeczy.

   13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

   14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub opiekuna.

   15. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

   16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

   17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami opiekuna w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

   18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać opiekunowi.

   19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

   20. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

   21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

   22. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez opiekuna.

   23. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela
    z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

   24. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

   25. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

   26. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.

   27. MOSiR Sierpc nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

   28. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą dyrektora MOSiR Sierpc.

   29. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

   30. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do dyrektora MOSiR Sierpc.

    Regulamin sali fitness i zajęć grupowych

    1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z sali fitness oraz zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych.

    1. Każdy uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do zapoznania się
     i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

    2. Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie. Instruktor ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobom spóźnionym.

    3. Wejście na salę fitness dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszej zmianie obuwia na czyste obuwie sportowe, odpowiednie do rodzaju zajęć (ćwiczenie w klapkach, baletkach, sandałach, itp. nie jest dozwolone).

    4. Na zajęciach może ćwiczyć maksymalnie ilość osób określona w planie zajęć

    5. Przybory do ćwiczeń (maty, ciężarki, piłki itp.) uczestnik zajęć po zakończonym ćwiczeniu zobowiązany jest do odłożenia w specjalnie wyznaczone na nie miejsce.

    6. Przebywanie w sali fitness i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w obecności instruktora lub za zgodą MOSiR Sierpc.

    7. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych zobowiązane są do:

     a) poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć o ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych,

     b) bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez instruktora podczas zajęć, a także do niezakłócania ich przebiegu,

     c) używania ręcznika w trakcie wykonywanych ćwiczeń na macie,

     d) odkładania przyborów do ćwiczeń w wyznaczone miejsca,

     e) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć,

     f) wnoszenia napojów w pojemnikach plastikowych, zamykanych.

    8. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające
     z niedostosowania się uczestników zajęć do jego poleceń.